Skip to content
דף הבית » תקנון מחסני המחסנים

תקנון מחסני המחסנים

תקנון מחסני המחסנים ישראל
להלן תנאי השימוש באתר “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  .

 תנאי השימוש באתר חלים על כל משתמש/ת באתר האינטרנט הנ”ל. אנא קרא/י את התנאים בקפידה לפני כניסתך. השימוש באתר משמעו כי את/ה מקבל/ת את תנאי השימוש. אם אינך מסכימ/ה עם תנאי השימוש, אנא אל תבקר/י באתר ואל תשתמש/י בו.

הפרטיות שלך
אנחנו ב”מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  מחויבים לכבד את הפרטיות שלך. אנו מכירים בכך שכאשר את/ה בוחר/ת לספק לנו את המידע על עצמך, את/ה בוטח בנו שננהג באופן אחראי. לכן הכנו מדיניות אשר תגן על המידע האישי שלך. את/ה יכול/ה לבקר באתר שלנו ולסייר בו מבלי לתת לנו כל מידע אישי על עצמך. אנא קרא/י את האמור בהמשך לפרטים על שמירת הפרטיות שלנו. באופן כללי, את/ה רשאי/ת לבקר באתר האינטרנט מבלי להזדהות או לחשוף מידע אישי כלשהו.

זכויות קניין רוחני
המידע באתר האינטרנט מוגן בזכויות יוצרים השייכות ל”מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  ו/או ספקיה.   “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  מעניקה לך רשות להעתיק את המידע הנ”ל ובלבד שכל עותק:

א. נועד אך ורק לצורך מידע ולא למטרות מסחריות, לטובת המוצרים של “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  ולא יוכנסו בו שינויים כלשהם;

ב. מציג באופן ברור הודעה על זכויות היוצרים והזכויות הקנייניות האחרות כפי שאלה מופיעות במקור;

ג. מציג הצהרה לפיה המידע משמש אך ורק באישור “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  . כל הזכויות באתר, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות הינן בבעלות מלאה ובלעדית של “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  .

ד. העיצוב והעימוד של האתר ואלמנטים באתר מוגנים בסימן מסחר ובזכויות יוצרים וכן בחוקים אחרים ואין להעתיק או לחקות אותם, בחלקם או במלואם. אין להעתיק, להפיק מחדש, לשכפל, למכור, למכור מחדש, לבקר, למסור או לנצל בכל דרך אחרת את האתר או כל חלק ממנו, לרבות הלוגו, הגרפיקה, או הדימויים באתר, לכל מטרה מסחרית, למעט אם ניתנה רשות מפורשת על פי תנאי שימוש אלה או אם ניתן אישור מפורש מראש של “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  . המשתמש אינו רשאי להשתמש במסגרות על מנת לכלול כל סימן מסחר, לוגו או מידע קנייני אחר (לרבות דימויים, טקסט, עיצוב עמוד או טפסים), מבלי לקבל את הסכמתה של  “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  מראש ובכתב. המשתמש אינו רשאי להשתמש ב– meta tags או טקסט מוסתר אחר, תוך ניצול השם של “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  או סימני המסחר שלה ללא הסכמה מראש ובכתב של  “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  . כל שימוש ללא אישור מראש מבטל את האישור שניתן על פי תנאי שימוש אלה. המשתמש אינו רשאי להשתמש בכל לוגו, גרפיקה או סימן מסחרי כחלק מקישור ללא הסכמה מפורשת מראש. ניתן להשתמש באופן פומבי בסימני המסחר של האתר רק באישורה של “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  .

שינויים בהצהרה זו
אם יהיו עדכונים בתנאי הצהרת הפרטיות של “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  נפרסם שינויים אלה ונעדכן את תאריך העדכון במסמך זה, כדי שתוכל תמיד לדעת איזה מידע מקוון אנחנו אוספים, איך אנחנו משתמשים בו ואיזה אפשרויות יש לך. לגבי שינויים משמעותיים בהצהרה ו“מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  תיתן הודעה ללקוחות שיושפעו מכך.

כתב ויתור
על אף ש”מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  ניסתה לספק מידע מדויק באתר האינטרנט כשירות למשתמשי האתר,   “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  אינה נוטלת על עצמה כל אחריות ואינה מציגה כל מצג ביחס למידת הדיוק או השלמות של המידע כי שפורסם באתר.   “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  אינה נוטלת על עצמה כל חבות או אחריות כלפי שום משתמש או צד שלישי ביחס למידע לא מדויק,  שגיאות כתיב או שגיאות אחרות או השמטות, מכל סיבה שהיא, במידע של “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  ובתוכן האתר, או לכל נזק כתוצאה מכך. “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  רשאית לשנות את התכניות או המוצרים הנזכרים בכל עת ללא הודעה מראש. אזכור של מוצרים או שירותים שאינם של  “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  נועד למטרות מידע בלבד ואינו מהווה תמיכה או המלצה.  “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המידע ללא הודעה מוקדמת. לא כל המוצרים הנזכרים יהיו זמינים בארץ, המוצרים יסופקו בהתאם למלאי הקיים והמתעדכן מעת לעת ע”י  הספקים. במידה ולא קיים המוצר במלאי,   “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  תתחייב להחזיר את הכסף ששולם במלואו ללקוח כפי ששולם ובמועד החזר החיוב הקרוב ביותר.

הגבלות על השימוש
“מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת.

סודיות
החלקים באתר  “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  הנגישים באמצעות סיסמה או אמצעי בטיחות אחר מכילים מידע קנייני וסודי בנוגע ל”מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  ולספקיה, לרבות תיאורי מוצרים, מאמרים, ומידע טכני ושיווקי נוסף. גישתך למידע הסודי של  “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  מהווה הסכמה לשמור על מידע זה בסודיות. את/ה מסכימ/ה לא לשנות, למכור, להעתיק, להציג, ליצור מחדש, למסור, להפיץ, לפרסם או לשנות את המידע של האתר.

בטיחות המידע שלך
בטיחות המידע האישי נמצאת בעדיפות גבוהה של “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  . אנו מתחזקים את האתר ואת כל הנתונים הקשורים בו בעזרת אמצעי בטיחות טכניים, אדמיניסטרטיביים ופיזיים, על מנת לספק הגנה כנגד אבדן, גישה בלתי מורשית, מחיקה, ניצול לרעה, שינויים וגילוי בלתי ראוי. אין מערכת מחשב או מידע שיכולים להיות מוגנים באופן מלא כנגד כל סכנה אפשרית, אולם  “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  מחויבת לספק אמצעי בטיחות סבירים וראויים על מנת להגן על אתר האינטרנט שלנו והמידע שבו כנגד סכנות צפויות. בעמודים מסוימים אנחנו נותנים למשתמש את האפשרות לספק לנו פרטי התקשרות, לרבות שם, מספר טלפון, כרטיס אשראי וכתובת דואר אלקטרוני, כנתונים נדרשים. המשתמש נותן את הפרטים לפי רצונו ואנו משתמשים בו בתוך “מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  אנו לא נספק את המידע לצד שלישי כלשהו ומלבד כאשר אנו מעבירים את פרטי העסקה לספק המוצר הנדרש על ידך.

מדיניות החזרת מוצרים
אנו מעוניינים שתיהנו ממוצרינו ותשובו לרכוש מוצרים נוספים ב”מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  . אם אינכם מרוצים, מכל סיבה שהיא, עומדת בפניכם האפשרות להחזיר את המוצרים אלינו, בתוך 14 ימים מיום קבלתם כשהם שלמים וארוזים בצירוף חשבונית ותקבלו את כספכם חזרה, למעט טובין שיוצרו במיוחד בעבורך על פי מידות או דרישות מיוחדות; הוצאות דמי משלוח או ביול מכל סוג שהוא. בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), 
הכתובת להחזרות
מחסני המחסנים ישראל , רח’ חלוצי התעשיה 18, קרית מלאכי 08-9216446

חיוב עבור משלוחים
“מחסני המחסנים ישראל” שכתובתו:www.macsan.co.il  מחייב אותכם במשלוח אחד על כל קניה הגבוה מביניהם, גם אם מרובת פריטים. מחיר המשלוח מצויין לצד המוצר.
ברכישה מרובת פריטים המשלוח מחויב בהתאם למספר האריזות אשר יכילו את המוצרים. דבר זה יסוכם ישירות עם הלקוח לגופו של משלוח.

הספקת המוצרים עד 14 ימי עסקים

משלוח דואר ישראלההזמנה והחשבונית הסופית יאושרו ע”י הלקוח לפני החיוב.

תודה מחסני המחסנים